greece

ГРЦИЈА

Амбасада

Амбасадор:

Нема одредено (Канцеларија за врски)

ГЕНЕРАЛЕН КОНЗУЛАТ

Конзул:

Вршител на должност Г-ѓа Ангелина Михировска

(Канцеларија за конзуларни, економски и комерцијални работи на Македонија во Солун)